Zásady ochrany osobních údajů

I. Zásady ochrany osobních údajů

Cestovní kancelář CK2 s.r.o., se sídlem Kafkova 527/10,160 00, Praha 6, IČ 07776241(dále jen CK2) dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále také „Nařízení“). Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování včetně profilování. Informace k výkonu těchto a dalších Vašich práv podle Nařízení uvádíme níže v tomto dokumentu. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese provozovny společnosti (Cestovní kancelář CK2 s.r.o., se sídlem Kafkova 527/10,160 00, Praha 6).

V souladu s našimi povinnostmi správce osobních údajů budeme respektovat Vaše práva při zpracování Vašich osobních údajů a níže uvádíme postupy pro výkon Vašich práv:

Právo na informace (právo na přístup k osobním údajům)

Vaším právem je požádat společnost CK2 o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Máte právo na poskytnutí dalších informací ohledně zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu článku 15. Nařízení. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo vznést námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Zejména můžete vznést námitku proti nedůvodnému zpracování Vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů nebo proti zpracování pro účely marketingu. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům na příslušný dozorový úřad, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Web: /www.uoou.cz/

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování. Právo na omezení zpracování máte také v případě, kdy vznesete námitku proti neodůvodněnému zpracování Vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů nebo proti zpracování pro účely marketingu.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Právo na výmaz však máte v případě, že zpracovaní Vašich údajů již nebude pro tyto účely potřebné. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email recepce@ck2.cz nebo písemně na provozovnu naší společnosti: Cestovní kancelář CK2 s.r.o., se sídlem Kafkova 527/10,160 00, Praha 6 Společnost CK2 nevyužívá Pověřence.

Ve věci informací k výkonu Vašich práv se můžete rovněž obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje naleznete na webu: www.uoou.cz.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Společnost CK2 dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon nebo v případě ochrany našich právních zájmů a oprávněných zájmů.

Webové stránky - soubory protokolů

Společnost CK2 dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon nebo v případě ochrany našich právních zájmů a oprávněných zájmů.

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

 • Vaše IP Adresa, Otevíraná stránka našeho webu, Kód odpovědi http, Identifikace Vašeho prohlížeče, rozlišení monitoru apod. Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně pěti let.
Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování a optimalizace webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

II.Informace o zpracování osobních údajů

Cestovní kancelář CK2 s.r.o., se sídlem Kafkova 527/10,160 00, Praha 6, IČ 07776241 (dále jen CK2) , tímto podává informace o zpracování osobních údajů (dále též „OÚ“) a poučení o právech souvisejících s jejich zpracováním v souvislosti s poskytovanou službou. Nakládání s OÚ se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).
Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním OÚ. Doporučujeme Vám, abyste si informaci pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli nejasností se na cestovní kancelář obrátili. Co se rozumí osobními údaji? Osobními údaji jsou veškeré údaje o fyzické osobě, na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat (např. jméno, příjmení, titul, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), otisk prstu, podpis).

Kdo je správcem OÚ?

Správcem OÚ je cestovní kancelář CK2.

Co je základem pro zákonné zpracování OÚ?

Pro zákonné zpracování OÚ Nařízení vymezuje podmínky:
a. subjekt údajů (dále též „SÚ“) udělil souhlas se zpracováním svých OÚ pro jeden či více konkrétních účelů;
b. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je SÚ, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto SÚ;
c. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
d. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů SÚ nebo jiné fyzické osoby;
e. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
f. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu OÚ, zejména pokud je SÚ dítě.

Jaký je rozsah zpracovávaných OÚ cestovní kanceláří CK2?

Cestovní kancelář CK2 zpracovává OÚ SÚ v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, email, kontakty na blízké osoby, bankovní spojení, evidence plateb, informace o zdravotním stavu a dietách, historie objednávek.

Jaký je účel a doba zpracování?

Cestovní kancelář zpracovává a uchovává OÚ za podmínek stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 Nařízení, k těmto zákonným účelům: pro uzavření a plnění smlouvy o zájezdu/potvrzení o zájezdu, smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu, resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost SÚ. Pokud by SÚ tyto osobní údaje neposkytl, pak by nebylo možné smlouvu uzavřít. OÚ budou zpracovávány pro zajištění služeb cestovního ruchu pro SÚ.
Zákazník jako SÚ je srozuměn, že jeho OÚ budou v nezbytném rozsahu poskytnuty ke zpracování dalším subdodavatelům služeb, kteří jsou součástí realizace zájezdu (např. dopravci, ubytovací zařízení, zahraniční partneři, smluvní průvodci a delegáti, smluvní pojišťovny apod.). Dále pak OÚ budou zpracovávány pro účely oprávněného zájmu cestovní kanceláře a plnění právní povinnosti, např.:

 • vedení vnitřní evidence zákazníků
 • přímý marketing
 • účetnictví cestovní kanceláře
 • vyřizování reklamací
 • uplatňování nároků

OÚ budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění závazku a zajištění vzájemných práv a povinností cestovní kanceláře, pro účely oprávněného zájmu cestovní kanceláře a pro plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušnými předpisy, např. zákona o účetnictví a zákona o archivnictví.

Jak a kým jsou OÚ zpracovávány?

OÚ SÚ jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě v zabezpečeném úložišti a manuálně pracovníky cestovní kanceláře, přičemž OÚ jsou uchovávány v zabezpečené místnosti tak, jak stanoví legislativa. Správce i zpracovatel jsou zavázáni přijmout taková technická, organizační a personální opatření, aby byly splněny základní zásady ochrany OÚ, zejména zaheslování počítačů, ve kterých se OÚ zpracovávají, uzamykání OÚ v tištěné podobě do uzamykatelných skříní, zpracování OÚ pouze odpovědnými osobami, proškolenými jak s OÚ nakládat, a zavázanými zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti s poskytováním služeb. OÚ budou dále zpracovávány dalšími zpracovateli: právní poradci, účetní firma – zpracování účetnictví, daňoví poradci, dodavatelé služeb cestovního ruchu, např. dopravci, ubytovací zařízení, průvodci a delegáti, pojišťovny apod., s nimiž má cestovní kancelář uzavřeny smlouvy o zpracování OÚ. Správce nemá úmysl předávat osobní údaje do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor, nebude-li tato země cílovou či tranzitní zemí. Pro takové případy bude využito smluvních doložek, které jsou přílohou Rozhodnutí Komise ze dne 05. Února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích. Při zpracování OÚ nebude docházet k automatizovanému rozhodování či profilování. Pokud by pro zpracování OÚ byl potřebný souhlas, tak tento souhlas musí být písemný, jasně odlišitelný, srozumitelný, snadno přístupný, svobodný, s vymezením konkrétního účelu a SÚ jej může kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na recepce@ck2.cz

Jaká jsou práva subjektu údajů?

Ve smyslu výše uvedeného má SÚ právo:
a. požádat cestovní kancelář o poskytnutí informací o zpracování OÚ a získat OÚ, které poskytl
b. aby cestovní kancelář bez zbytečného odkladu opravila nebo doplnila nepřesné či neúplné OÚ o něm, i poskytnutím dodatečného prohlášení
c. aby cestovní kancelář bez zbytečného odkladu vymazala OÚ, které se ho týkají, a cestovní kancelář má povinnost OÚ bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením:

 • OÚ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • SÚ odvolal souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod či oprávněný zájem pro jejich zpracování,
 • SÚ vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho OÚ a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takovéto jejich zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování OÚ, nástroje automatizovaného zpracování nejsou cestovní kanceláří využívány
 • OÚ byly zpracovány protiprávně,
 • OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, který se na správce vztahuje

d. aby cestovní kancelář omezila zpracování OÚ, v případech stanovených Nařízením
e. na přenositelnost OÚ, které se ho týkají a jež poskytl cestovní kanceláři ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předaly tyto údaje jinému správci, aniž by tomu cestovní kancelář bránila, a to v případech stanovených Nařízením, přičemž se toto nesmí dotknout práv a svobod jiných osob
f. na odvolání uděleného souhlasu
g. podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho OÚ
h. vznést námitku proti zpracování OÚ, které se ho týkají, pokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláři převažují nad jeho oprávněnými důvody


V Praze 22. 8. 2018